TafelPraat catering Leeuwarden Friesland TafelPraat catering Leeuwarden Friesland

Algemene voorwaarden

Tafelpraat catering Leeuwarden Friesland TafelPraat catering Leeuwarden Friesland

Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: TafelPraat (onderdeel van WizWorld), gebruiker van de algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder;

Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker, koper, huurder;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;

Het werk:  het totaal van de tussen gebruiker en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde materialen.

 

Artikel 2 – algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen de gebruiker en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast aanbelkaar van toepassing zijn, geldt dat de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker voorrang hebben, in het geval dat de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijnIndien gebruiker met opdrachtgever meer dan éénmaal overeenkomsten sluit, gelden met betrekking op alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk toepasselijk zijn verklaard

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de overeenkomst van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever niet voorziet, is de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s Gravenhage, van toepassing.

 

Artikel 3 – offertes en overeenkomsten

Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang gebruiker deze niet heeft afgewezen.

Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders / opdrachten zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Overeenkomsten waarbij de gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

na (digitale) ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel,

na en voor zover de gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 14 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst, door de opdrachtgever (digitaal) getekend aan de gebruiker is geretourneerd, dan wel,

door aanvang van de werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever de gebruiker een mondelinge opdracht geeft, is er ook sprake van een overeenkomst en is opdrachtgever hier aan gebonden. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, met behoud van reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

De in de vorige leden genoemde termijnen zijn fataal.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon sluit, verklaart deze opdrachtgever, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is, naast deze andere natuurlijk persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro’s en exclusief andere heffingen/leges van overheidswege, eveneens exclusief zijn de transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Tenzij anders is vermeld, gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.

Tenzij anders is vermeld zijn de door de gebruiker aangeboden en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingredienten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, gelden op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de overeenkomst.

In geval van verhoging van één of meer der kostprijsbepalende factoren, is TafelPraat (onderdeel van WizWorld) gerechtigd om, naar onze keus, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, of de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren. Met dien verstande dat de opdrachtgever die in hoedanigheid van de consument handelt, steeds bevoegd is de overeenkomst te ontbinden als de door TafelPraat bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd.

De betaling van heen eventuele meerprijs op grond van dit artikel geschiedt tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom

Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot nakoming van een deel van het in de offert

De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dienen slechts ter aanduiding en zijn daarom voor de gebruiker niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel overeenstemt.

Zonder toestemming van de gebruiker is het niet toegestaan de door de gebruiker verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeen, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen. Ook mogen deze niet worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten.

De in het vorige lid genoemden bescheiden blijven eigendom van de gebruiker. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd voornoemde bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 4 – Annulering 
Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van TafelPraat in een overeenkomst vermeld bedrag verschuldigd. 

  • Drie dagen vóór en op de dage(en) van uitvoering 100% 
  • 7 dagen vóór de dag(en) van uitvoering 50% 
  • Meer dan 14 dagen vóór de dag(en) van uitvoering 10% 

Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van TafelPraat als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke TafelPraat aan deze derden verschuldigd is, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de TafeoPraat annuleringskosten. 
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk of digitaal aan TafelPraat te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de schriftelijke/digitale annulering. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid gehuurde materialen

10.1. Tafelpraat is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door Tafelpraat verhuurde materialen, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

10.1.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

10.2. Reservering

De te huren materialen dienen uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u materialen op kortere termijn huren, neem dan contact op met 06 – 480 27 906. De reservering is definitief zodra de door Tafelpraat opgestelde offerte is aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als digitaal geschieden.

10.3. Betaling

De huurder dient het volledige bedrag bij voorkeur voorafgaande aan de overeengekomen huurdatum te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

10.4. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot zeven kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

10.5. Prijzen

De prijzen worden per offerte overeengekomen, of staan vermeld op de website. Wanneer de gehuurde materialen afgeleverd dienen te worden, wordt de hoogte van het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht, berekend aan de hand van de afstand (€0,29 per kilometer). Alle genoemde prijzen op Tafelpraat.nl zijn exclusief 21% btw., tenzij anders vermeld.

10.6. Schoonmaak van de gehuurde materialen

Mocht de huurder geen gebruikmaken van onze dienst ‘eindschoonmaak’, dan dient de huurder de materialen schoon te retourneren. Mochten de gehuurde materialen niet in dezelfde staat verkeren als bij aflevering van de gehuurde materialen, dan wordt er €35,00 exclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

10.7. Gemaakte kosten.

Bij aflevering van een materiaal gaat TafelPraat uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden (bijv. parkeergeld of tol), dan brengt Tafelpraat, indien dit niet door huurder is aangegeven, achteraf in rekening.

10.8. Ophalen, afleveren en retourneren

De tijden van het ophalen, afleveren en retourneren van de gehuurde en afgeleverde materialen, dienen nader te worden bepaald. Indien huurder ervoor kiest de door huurder gehuurde materialen door Tafelpraat  te laten afleveren, worden deze normaliter na 18.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop huurder de materialen heeft gehuurd, afgeleverd. Wanneer de door huurder gehuurde materialen benodigd zijn op een plaats anders dan op de begane grond, dient huurder gehuurde producten zelf naar de gewenste plaats te vervoeren.

10.9. Overmacht

10.9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TafelPraat, ingeval van overmacht, het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat TafelPraat gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan TafelPraat kan worden toegerekend, omdat TafelPraat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11 – aansprakelijkheid

11.1 Indien TafelPraat aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of indien dit hoger is, de door de assuradeur van TafelPraat te verstrekken uitkering.

11.2 TafelPraat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 Opdrachtgever wordt ten allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van TafelPraat tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door TafelPraat of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade, aanvaardt TafelPraat geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart TafelPraat voor alle aanspraken van derden terzake.

11.4 Ter zake van bedrijfshulpverlening is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor de adequate uitvoering hiervan. Zo nodig treedt TafelPraat in overleg met gebouwbeheerder. Indien er sprake is van partijen in een privésituatie, dan is TafelPraat verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening.

11.5 Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, is TafelPraat op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

11.6 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of indichtingsmaterialen, welke geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt TafelPraat geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

11.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor TafelPraat en/of een derde is en/of ontstaat als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan.

11.8 TafelPraat werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken.

11.9 Binnen de warenwet worden aan TafelPraat stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste twee uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door gebruiker zonder aanvullende serviceverlening is zij aansprakelijk tot aan het moment van afleveren. De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende een tijd van twee uur door TafelPraat gegarandeerd.

11.10 TafelPraat kan op verzoek allergeen-arme diëten voor opdrachtgever verzorgen. Door de complexiteit van de keuken kan kruisbesmetting met allergenen echter niet voor 100% worden voorkomen en derhalve kan een allergeen-vrij dieet niet worden gegarandeerd.

11.11 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is TafelPraat aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan TafelPraat in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

11.12 TafelPraat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TafelPraat is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TafelPraat kenbaar behoorde te zijn.

11.13 Opdrachtgever vrijwaart TafelPraat voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

11.14 Indien opdrachtgever als onderdeel van het evenement een risicovolle sport wenst uit te oefenen, dan dient opdrachtgever hiertoe zelf een overeenkomst af te sluiten met een organisatiebureau. TafelPraat wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af.

11.15 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat TafelPraat die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

11.16 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij TafelPraat bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij TafelPraat steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

11.17 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TafelPraat of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 12 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door gebruiker geleverde non-consumptieve goederen blijven eigendom van TafelPraat. Indien voormelde goederen op de werklocatie achter blijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan gebruiker geretourneerd worden.

12.2 Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan gebruiker tegen kostprijs worden vergoed.

12.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

12.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 13 – Risico-overgang

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

TafelPraat doet er alles aan om opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan zijn dat opdrachtgever niet tevreden is over onze producten/diensten. In dat geval kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@tafelpraat.nl.